Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from space HELPNAV4RVT and version 2021.1

Note! This tool is available in Norwegian version only.

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon)
er et dataformat som er en Norsk Standard, utviklet av Statens kartverk for utveksling av digitale kartdata. Standarden ble første gang utgitt i 1987 (Versjon 1.0). Standarden revideres og utvikles kontinuerlig, og det er en uttrykt strategi at det skal foretas en tilnærming til internasjonale standarder (ISO 19100).

Standarden er hierarkisk oppbygd, og har en start (hode) som inneholder opplysninger om versjon, tegnsett, dato (i ISO 8601-format), koordinatsystem, kvalitet m.v. Deretter følger punkter og linjer med koder som angir linje- og punkttyper og koordinatene for punktene.

Om man ønsker å kontrollere SOSI-filen man mottar fra kommuner (versjonsnummer, feil, hvilke objekt typer den inneholder og antall objekter) kan man lastes ned 2 små program SOSI-kontroll og SOSI-vis fra Statens Kartverk sin hjemmeside:

 httphttps://www.statkartkartverket.no/geodataarbeid/norStandarder/SOSI/SOSIProgrammer-og-kontrollverktoy/

 


SOSI Import for Revit importerer 5 typer data:

 1. Høyde og Forsenkningskurver
  Disse konverteres til Revit Toposurface.
 2. 3D linjer
  Disse konverteres til Revit Model lines og Line Styles får navnet fra SOSI objekt type. Når navnet til objekt type mangler i SOSI-filen får Line Styles navnet fra SOSI-kode. Farge og mønster kan i etterkant tilpasses etter ønske.
 3. Punkter
  Disse konverteres til små Revit Model lines og Line Styles får navnet fra SOSI objekt type.
 4. Solide ekstruderinger som presenterer eksisterende bygg Disse genereres forutsatt at SOSI-filen inneholder taklinjer.
 5. Tekst
  Disse konverteres til Revit Text. Vær oppmerksom at dette er Annotation Text som kun vises i det Viewet som er aktiv ved import. Teksten er i utgangspunktet 2,5mm og skalerer i forhold til View Scale. Teksttype kan i etterkant byttes ut eller tilpasses etter ønske.
 


I tillegg hentes koordinatsystemet fra SOSI-filen inn i Revit.

For å importere data fra en SOSI-fil i Revit kan man enten krysse av for alle 5. overnevte datatyper eller importere datatypene i flere omganger.
Hver oppmerksom på at store SOSI-filer kan ta lang tid å importere.
For store SOSI-filer anbevales det å importere de forskjellige datatyper i flere omganger.

Funksjonen støtter ikke import av datatype flater, disse er filtrert bort fra valgmuligheten. 


Det anbefales å bruke Naviate malfil for Terreng, men det er ingen forutsetning.

Start med Naviate-malfil for Terreng1.

 1. Trykk på
Revit-knappen, hold musepekeren over New og velg Project.

2. Trykk på Browse

3. Velg NaviateSite2012NO, trykk Open
 1. New (Creates a Revit model file)
 2. Trykk nedtrekksmeny eller Browse…
 3. Velg ‘Naviate Site Template’ og OK.
4. Aktiver
 1. Aktiver Plan View"
Havnivå" eller "Terrengnivå ved bygg"

Image Removed

5.
 1. Situasjonsplan"
 2. Gå til Naviate fane og klikk på "SOSI Import"
6.
 1. Velg SOSI-fil og kryss av for datatyper som ønskes import og trykk "Import"

Image RemovedImage Added

Merk at kun kun Toposurface og Solids har en egen avkrysningsboks og Solids har egne avkrysningsbokser nederst til venstre.

Linjer, Punkter og  og Tekst velges  velges ut fra den SOSI-kode de er definert i.Gjenta steg 5-6 for å importere forskjellige datatyper i  flere omganger.
Vær oppmerksom på at funksjonen ikke tar hensynn til tidligere importerte data i samme fil.
Importer kun datatyper som ikke er importert tidligere i samme fil

Alternativ:

 1. Man kan velge flere SOSI-filer på en gang, da vil dialogboksen for valg av datatyper somønskes å importere dukke opp for hver SOSI-fil. Etter man har Importert første SOSI-fil vil datatyper fra neste SOSI-fil legges til i liste. Dette repeteres slik for hver SOSI-fil. Selv om man ser datatyper som ble hentet inn fra forrige SOSI-fil er krysset av hentes de ikke inn flere ganger. Man kan trykke ‘Select all’+’Import’ for hver SOSI-fil til alle data er importert.
 2. Velg ‘Create Topo Surface’ for de som har høydekurver og ‘Create Solids’ for de som har Takkant.

‘Create Solids’ ekstruderer Takkant-linjer 8 meter ned, ‘Solids’ kan redigeres i Familie etterpå.

Note! This tool is only present when Program Standard is set to "Norwegian". Change Program Standard in Configure Naviate and restart Revit.